Luật công chứng

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008

> Dịch công chứng > dịch công chứng tiếng Anh trong ngày > Dịch công chứng nhanh BỘ TƯ PHÁP —– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 03/2008/TT-BTP Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008 …

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ…

> Dịch công chứng > dịch công chứng tiếng Anh trong ngày > Dịch công chứng đảm bảo CHÍNH PHỦ ________ Số: 79/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007 …

Luật công chứng 2006

> Dịch công chứng > Dịch công chứng nhanh QUỐC HỘI Số: 82/2006/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 LUẬT Công chứng Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà …