Luật công chứng

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008

  BỘ TƯ PHÁP —– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 03/2008/TT-BTP Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY …

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ…

  CHÍNH PHỦ ________ Số: 79/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007    NGHỊ ĐỊNH Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, …

Luật công chứng 2006

  QUỐC HỘI Số: 82/2006/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 LUẬT Công chứng   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm …