Luật công chứng

Điểm mới Luật Công chứng 2014

Ngày 20/06 vừa qua, Luật Công chứng mới số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua, và có những thay đổi cơ bản sau:   Mở rộng quyền công chứng cho công chứng viên, cụ thể: – Thêm quyền công chứng bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng …

Luật Công chứng 2014

    QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 53/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014   LUẬT CÔNG CHỨNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt …