Luật công chứng

Điểm mới Luật Công chứng 2014

Ngày 20/06 vừa qua, Luật Công chứng mới số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua, và có những thay đổi cơ bản sau: > Chứng thực dấu công ty > Dịch công chứng nhanh Mở rộng quyền công chứng cho công chứng viên, cụ thể: – Thêm quyền …

Luật Công chứng 2014

  > Dịch thuật công chứng > Công ty dịch thuật tphcm > Dịch tiếng Anh QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 53/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014   LUẬT …
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}