admin

Luật công chứng 2006

> Dịch công chứng > Dịch công chứng nhanh QUỐC HỘI Số: 82/2006/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 LUẬT Công chứng Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà …