admin

Điểm mới Luật Công chứng 2014

Ngày 20/06 vừa qua, Luật Công chứng mới số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua, và có những thay đổi cơ bản sau:   Mở rộng quyền công chứng cho công chứng viên, cụ thể: – Thêm quyền công chứng bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng …

Luật Công chứng 2014

    QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 53/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014   LUẬT CÔNG CHỨNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt …

Phòng tư pháp quận Bình Thạnh

Để tạo điều kiện thuận lợi và để xử lý tình huống khó, chúng tôi xin cung cấp Thông tin của Phòng công chứng quận Bình Thạnh tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Phòng tư pháp quận Bình Thạnh trực thuộc UBND quận Bình Thạnh có chức năng …

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008

  BỘ TƯ PHÁP —– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 03/2008/TT-BTP Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY …

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ…

  CHÍNH PHỦ ________ Số: 79/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007    NGHỊ ĐỊNH Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, …